01.01.2016 alkaen yrittäjämääritelmä muutettiin vastaamaan yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain määritelmää. Enää ei edellytetä, että henkilö on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän mukaisen vakuutuksen.

Lakimuutos muutti muun muassa niiden henkilöiden tilannetta, joita aiemmin pidettiin yritystulon pienuuden vuoksi omaa työtä tekevinä. Omana työnä pidetään jatkossa lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkikisi omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat). Yrittäjän työssäoloehto kertyy nytkin vasta, kun YEL/MYEL-vakuutustulo on vähintään 1035 €/kk (v. 2016).

Henkilö katsotaan edelleen työttömyysturvalain mukaiseksi yrittäjäksi, jos hän on päätointaan varten velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen (YEL/MYEL). Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksessä työskentelevä yrityksen osaomistaja, joka kuuluu työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL) piiriin,

  • jos hän työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä ja omistaa yksin vähintään 15 % tai hänen perheellään tai hänellä yhdessä perheenjäsenten kanssa on omistuksessa vähintään 30 % yhtiöstä

Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet. Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso tai avopuoliso, lapset ja omat vanhemmat.

  • jos hän työskentelee osakeyhtiössä ja omistaa itse tai hänen perheensä omistaa tai he yhdessä omistavat vähintään 50 % yhtiöstä
  • jos hän työskentelee avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä ja hänellä tai hänen perheellään tai heillä yhdessä katsotaan olevan määräämisvalta yhtiössä
  • jos hän työskentelee ja on jäsen osuuskunnassa, jossa on enintään 6 jäsentä ja jossa kaikkien jäsenten äänimäärä on yhtä suuri (yli 6-jäsenisessä osuuskunnassa äänimäärää eli määräysvaltaa ja johtavaa asemaa arvioidaan kuten osakeyhtiössä. Myös perheenjäsenten määräysvalta huomioidaan)
  • jos hän toimii omalla toiminimellä tai ennakkoverolipulla.

Jos työskentelet perheyrityksessä, muistathan tarkistaa kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön avio- tai avopuoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa. Aviopuolisoita, jotka välien rikkoontumisen vuoksi asuvat pysyvästi erillään, ei pidetä puolisoina.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksessä työskentelyn päättyminen

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto selvittää työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saannille.

Mikäli jäät yritystoiminnan aloittamishetkestä työttömäksi kyseisen 18 kuukauden jälkisuoja-ajan sisällä, sinulla saattaa olla oikeus saada ansiopäivärahaa, mikäli olet täyttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista työttömyyskassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon.