Yrittäjä vai palkansaaja?

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa on ns. palkansaajakassa. Mikäli alat päätoimiseksi yrittäjäksi, voit olla palkansaajakassan jäsen enää maksimissaan 18 kuukauden ns. jälkisuoja-ajan. Tietyissä tilanteissa päätoimiseksi yrittäjäksi katsotaan myös ns. osa-omistaja. Myös perheenjäsenen yritystoiminta saattaa vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteesi. Lisätietoja asiasta saat kohdasta Yrittäjämääritelmä.

Mikäli jäät yritystoiminnan aloittamishetkestä työttömäksi kyseisen 18 kuukauden jälkisuoja-ajan sisällä, sinulla saattaa olla oikeus saada ansiopäivärahaa, mikäli olet täyttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista työttömyyskassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon.

Palkansaajan työssäoloehtoa ei voi kartuttaa yrittäjäkassan jäsenenä eikä yrittäjän työssäoloehtoa palkansaajakassan jäsenenä. Yrittäjäkassaan liittymisen edellytyksenä on se, että harjoitettu yrittäjyys on laajuudeltaan olennaista eli lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL) työtulon määrän on oltava vähintään määritellyn rajan suuruinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan myös ns. osa-omistaja. Lisätietoja yrittäjäkassan jäsenedellytyksistä saat sivustolta www.ayt.fi.

On myös mahdollista, että työskentely ei tapahdu palkansaaja- eikä yrittäjäasemassa. Tällöin kyseessä on katsottu olevan niin sanottu oma työ. Omaksi työksi on katsottu erilaiset ammatinharjoittamisen muodot, joita ei tehdä työ- tai virkasuhteessa eikä myöskään työttömyysturvalain mukaisessa yrittäjäasemassa. Esimerkkinä tällaisesta on työskentely laskutusosuuskunnan kautta, kiinteistövälitys välittäjäosakassopimuksella ja erilaiset freelancer-työt. 

01.01.2016 voimaan astuvan lain mukaan omana työnä pidettäisiin kuitenkin lähinnä vain sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkiksi omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat), muu vastaava työ täyttäisi uuden yrittäjämääritelmän. Lisätietoja lakimuutoksesta saat kohdasta Yrittäjämääritelmä.

Omassa työssä työllistyvä tai 01.01.2016 voimaan astuvan lain mukaan yrittäjämääritelmän täyttävä henkilö ei voi liittyä minkään työttömyyskassan jäseneksi eikä tällainen työskentely kerrytä työssäoloehtoa. Tällaisessa tapauksessa työttömyyskassan jäsenelle voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin maksaa soviteltua päivärahaa, jos oma työ tai yrittäjyys katsotaan sivutoimiseksi. Lisää omasta työstä ja sen vaikutuksesta työttömyysetuuteen saat kohdasta Työsuhde, yrittäjyys vai oma työ?