Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa (MMA Kassa) ja Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ovat hyväksyneet sopimuksen MMA Kassan sulautumisesta KOKOon 1.1.2021.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa ja Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ovat kassan kokouksissaan 9.11.2019 ja 11.11.2019 hyväksyneet sopimuksen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan sulautumisesta Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon 1.1.2021 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 21.2.2020 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2020

Satu Luojola

lakimies

***********************************************

Arbetslöshetskassa för försäljar- och marknadsförarproffsen och Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO har i sina kassamöten 9.11.2019 och 11.11.2019 godkänt avtal om Arbetslöshetskassa för försäljar- och marknadsförarproffsens fusion till Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO fr.o.m. 1.1.2021.  

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 21.2.2020 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103, 00101 Helsingfors. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 14 januari 2020

Satu Luojola

jurist