Työttömyyskassat eivät ole vielä saaneet tietoja kaikista aktiivimallin käyttöönottoon liittyvistä seikoista. Tietoja päivitetään sitä mukaa, kun kassa niitä saa.

Täyttä varmuutta ei vielä ole esimerkiksi siitä, miten hakija osoittaa osallistuneensa työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan tai rekrytointia tukevaan toimintaan (alempana olevan listan kaksi viimeistä kohtaa), ja millä kriteereillä työttömyyskassat seuraavat ja tulkitsevat aktiivisuusedellytyksen täyttymistä.  

Yleisesti ottaen aktiivimalli merkitsee sitä, että työttömän työnhakijan on tarkastelujakson eli 65 etuuden maksupäivän aikana täytettävä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voitaisiin maksaa etuutta ilman päivärahan pienentämistä seuraavat 65 tarkastelujakson maksupäivää. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, ansiopäivärahaa maksetaan 4,65 %:lla alennettuna seuraavan 65 maksupäivän tarkastelujakson ajan. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Etuutta jo saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkoi 01.01.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy eikä päivärahaa leikata, jos 65 maksupäivän aikana

  • on työssä yhteensä 18 tuntia eli yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran
  • ansaitsee yritystoiminnassa vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (241 euroa vuonna 2018)
  • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
  • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
  • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Työn tulee olla palkkatyötä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä maksettavan palkan on oltava vähintään 1 189 euroa/kk (6,92 euroa/tunti). Kassa tarvitsee työtunteja sisältävän hakemuksen käsittelemiseksi aina työtä koskevat palkka- ja työsuhdetiedot. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta, ja niihin hakeudutaan TE-toimiston kautta.  

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Työttömyyskassat seuraavat aktiivisuutta
Työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela seuraavat tarkastelujaksoja, tutkivat aktiivisuutta ja antavat päätöksen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä tai täyttymättä jättämisestä. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä eli alentamattomana. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018. 

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

  • työnhakija on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
  • työnhakija työskentelee omais- tai perhehoitajana
  • työnhakija saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä. 

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään
Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 01.01.2018 tai sen jälkeen.