MYYNNIN JA MARKKINOINNIN AMMATTILAISTEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT
 
I LUKU
KASSAN TOIMIALA

1 § Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja toimiala
 

Kassan nimi on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa, jonka ruotsinkielinen nimi on Arbetslöshetskassa för försäljar- och marknadsförarproffsen. Työttömyyskassasta käytetään lyhennettä MMA-kassa. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan toiminta-alueena on koko maa ja sen kotipaikkana Helsinki.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

 
II LUKU
JÄSENYYS

2 § Jäsenyyden ehdot, jäsenyyden hakeminen ja alkaminen
 
Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka toimii myynti-, markkinointi- tai ostotehtävissä sekä näihin liittyvissä tukitehtävissä tahi muissa tehtävissä kaupan tai liike-elämän parissa. Kassan jäseneksi pääsee myös palkkatyössä oleva opiskelija, jolla on aikomuksenaan työllistyä myynti-, markkinointi-, osto- tai muulle edellä mainitulle työalalle. Lisäksi kassan jäseneksi pääsevät palkkatyöntekijät, jotka työskentelevät sellaisten yhteisöjen palveluksessa, joiden varsinaisena tarkoituksena on valvoa edellä tässä §:ssä mainittujen henkilöiden etuja työ- ja virkasuhteessa tai edustaa näitä muutoin.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Työtön jäsen voi päästä kassan jäseneksi siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (perusasetus) ja pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksesssa säädetään.
 
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemisestä on toimitettava kassaan tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle. Jäsenyyden hyväksyy kassan hallitus, kassanjohtaja tai hallituksen valtuuttama asiamies.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut kassaan tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle.
 
3 § Kassasta eroaminen

Työttömyyskassan jäsenyyttä koskeva eroilmoitus on toimitettava kirjallisesti kassaan tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle.

Kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestä sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä taikka harhaanjohtavia tietoja;

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin ansiopäivärahan tai muun kassan maksaman etuuden saamiseen tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jäsen, joka ei maksa vuosittaista jäsenmaksua 6 § 2 momentissa määrätyllä tavalla, voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta.

Kassa voi erottaa jäsenyydestä sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § Jäsenmaksut
 
Kassan jäsen on velvollinen maksamaan jäsenyysajaltaan jäsenmaksua, joka on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä vuodessa. Jäsenmaksu on maksettava yhdellä kertaa.

Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla jäsenmaksulaskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdentuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Mikäli jäsen liittyy kassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterivuotta, on jäsenmaksun määrä jäsenyysaikaa vastaava kalenterikuukausittainen osuus vuosijäsenmaksusta. Jäsenmaksun palautus ajalta, joka ei kohdistu jäsenyysaikaan, tehdään vain henkilön kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on tehtävä kassalle kolmen (3) kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä. Alle 10 euron jäävää jäsenmaksun osaa ei palauteta.
 
Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.


III LUKU 
ANSIOPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

7 § Etuudet
 
Kassa myöntää ansiopäivärahaa ja muita kassan maksettavaksi säädettyjä etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 
8 § Etuuksien hakeminen ja maksaminen

Ansiopäivärahaa ja muuta kassan maksamaa etuutta on haettava kassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää etuuksia maksettaessa.


IV LUKU 

KASSAN HALLINTO

9 § Hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto ja hallitus.

Kassan hallintoelinten jäsenien tulee olla työttömyyskassan jäseniä. Mikäli tämä edellytys lakkaa, päättyy asianomaisen henkilön toimikausi hallintoelinten jäsenenä.

Jos hallintoelinten jäsen siirtyy pois kassan työalalta, eläkkeelle taikka eroaa tai erotetaan kassasta, on hänen erottava hallintoelimistä.
 
10 § Kassan edustajisto
 
Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous. Edustajiston toimikausi on kolme vuotta.
 
Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen vaalipiireihin kassan edustajiston varsinaisen kokouksen määräämien perusteiden mukaan. Kukin vaalipiiri valitsee edustajiston kokoukseen yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta tuhannelta (2000) jäseneltä sekä vastaavan määrän yleisvarajäseniä. Vaalipiirin jäsenmäärä todetaan edustajiston valintakokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan.

Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

Kassan edustajiston kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus ja se myös määrää kokouksen tarkemman ajan ja paikan. Kokouskutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu edustajiston varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava postitse tai sähköpostitse edustajiston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. 
 
Vaalipiiri on velvollinen ilmoittamaan valitut edustajat kassan hallitukselle oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella 30 päivää ennen kokousta.

11 § Kassan edustajiston varsinainen kokous

Kassan edustajiston varsinainen kokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä.
 
Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;

2) vahvistettava edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase;
 
3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta;
 
4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä;

5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

6) määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

7) toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali ja valittava vähintään kaksi
tilintarkastajaa; joista ainakin toinen on KHT- tai HT-yhteisö ja toinen voi olla KHT- tai HT-tilintarkastaja;

8) määrättävä jäsenmaksun perusteet;

9) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

10) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat. 
 
 
Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

12 § Kassan edustajiston ylimääräinen kokous

Kassan edustajiston ylimääräinen kokous on pidettävä:

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle 8 000, on kassan hallituksen viipymättä kutsuttava kassan edustajiston ylimääräinen kokous päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava tai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä. 

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan edustajiston ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei saa kokouksessa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

13 § Kassan hallitus
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä sekä kolme yleisvarajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassan edustajiston kokouksen päättyessä. Hallitus valitaan mahdollisuuksien mukaan siten, että sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien vaihtuu kerralla enintään 1/3.

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa toimeen kesken toimikauden, hänen tehtäviään hoitaa hallituksen keskuudestaan valitsema varajäsen, kunnes edustajisto valitsee uuden hallituksen jäsenen. Jos hallituksen puheenjohtajan tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai jos hallituksen puheenjohtaja menettää kelpoisuutensa toimeen kesken toimikauden, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja ja hallituksen keskuudestaan valitsema varajäsen toimii hallituksen jäsenenä, kunnes edustajisto valitsee uuden puheenjohtajan.

14 § 
Hallituksen toiminta
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava postitse tai sähköpostitse hallituksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se tarkastetaan viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 
15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen ja kassan edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;

2) ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä edellä 2 §:ssä todetaan jäsenhakemuksen vastaanottamisesta ja jäseneksi hyväksymisestä sekä 4 §:ssä jäsenyydestä erottamisesta;

3) laatia työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan edustajiston kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti sekä päättää 19 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;

4) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista;

5) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa ehdoista sekä tarvittaessa valita kassanjohtajan sijainen;

6) valvoa jäsenrekisterin pitämistä;

7) kutsua koolle edustajiston kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat;

8) antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;

9) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tehdä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;

10) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio;

11) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain mukainen rahoitusosuuksia koskeva hakemus;

12) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta;

13) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen;

14) huolehtia, että kassalla on toimintansa laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät sekä

15) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.
  
16 § Kassanjohtaja ja tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) valvoa etuuksien maksamista;

2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta;

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeimmissä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset;

4) tehdä hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta 2 §:ssä ja 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

5) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona; sekä

6) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.


V LUKU

TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

17 § Tilikausi ja tilinpäätös
 
Kassan tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan edustajiston kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan edustajiston kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä. Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.
 
18 § Rahastot
 
Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

 
19 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan ansiopäivärahan ja kassan maksamien muiden etuuksien suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.
 
20 § Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen kattamiseen tasoitusrahastosta enintään 50 %.

Ellei vajausta voida kattaa 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus katetaan työttömyyskassalain 21 ja 22 §:issä mainitulla tavalla Työttömyyskassojen Tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

21 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisen ja ammatillisen tason kohottamiseen.

VI LUKU
ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

22 § Kassan nimen kirjoittaminen
 
Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun työttömyyskassan päätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

23 § Kassan sääntöjen muuttaminen

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta, työttömyyskassalakia, muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä tai kassaa velvoittavia säädöksiä tai määräyksiä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 12 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.
 
 
24 § Jäsenille tiedottaminen

Kassan toiminnasta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön muuttumisesta tiedotetaan kassan jäsenille henkilökohtaisella kirjeellä, jäsenien keskuuteen leviävissä lehdissä, kassan internetsivuilla tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kassan edustajiston kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

 
 
Säännöt on hyväksytty edustajiston ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2017 ja vahvistettu Finanssivalvonnassa 26.10.2017.