MMA Arbetslöshetskassa har satt sig in i arbetslöshetsskyddet för dem som arbetar inom försäljning och marknadsföring. De förmåner som betalas ut av arbetslöshetskassan är proportionerliga till personens inkomster och de anses vara beskattningsbar inkomst.

Kolla det här!

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös, skall du registrera dig hos den lokala arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) som arbetslös arbetssökande senast när ditt arbetsförhållande upphör eller när du blir permitterad. Arbetslöshetskassan betalar dagpenning endast för period när du betraktas som arbetssökande.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning över internet (eMMA) eller skicka in din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i vanligt brev till arbetslöshetskassan. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de i anvisningarna nämnda utredningarna. En korrekt ifylld ansökan snabbar upp processen.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning ska lämnas in senast tre månader efter önskad första betalningsdag av dagpenning. Ansökningar som lämnas in senare anses vara utgångna.

Du kan skicka in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning efter att du har varit arbetslös i minst två kalenderveckor. Om din arbetslöshet fortsätter, skicka in ansökningarna månatligen eller för fyra hela kalenderveckor åt gången.

Informera omedelbart arbets- och näringsbyrån och din arbetslöshetskassa om samtliga förändringar under arbetslöshetstiden, som eventuellt kan påverka din rätt till dagpenning (inklusive arbete, förvärvsinkomster, entreprenörskap, olika program, studier, sjukledighet, beviljade sociala förmåner, resor, tvister i anslutning till tidigare anställningsförhållande) som kan ha förekommit under arbetslöshetstiden.

Blanketter finns här.

Läs mer på Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor eller Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr

Dagpenningskalkylator

Med dagpenningskalkylator kan du beräkna det uppskattade beloppet för din dagpenning.

Permittering

Permittering innebär tillfällig avbrott i arbetet och betalning av löner efter beslut  taget av arbetsgivaren men med bibehållet arbetsförhållandet i övrigt gällande. Arbetsgivaren kan permittera en anställd av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl eller om arbetsgivarens förhandsvillkor för att erbjuda förvärvsarbete temporärt minskar. Arbetsgivaren kan permittera en anställd antingen för en bestämd period eller tills vidare. Permitteringen kan utföras helt eller genom att förkorta den anställdes arbetsdag eller veckovisa arbetsschema.

Registrera dig personligen vid arbets- och näringsbyrån som arbetslös person som är arbetssökande om

  • du har permitterats tills vidare
  • du är involverad som deltidsentreprenör (jordbruk, skogsbruk eller annan aktivitet)
  • du studerar samtidigt som du arbetar
  • permitteringsperioden beträffande dig är baserad på tillfälligt avbrott i arbetet och betalning av löner enligt avtal i ditt anställningsavtal.

Permittering av en visstidsanställd

Generellt kan arbetsgivare inte permitteda anställda som innehar visstidsanställning. Om du har en visstidsanställning, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning endast om du ersätter någon annan och om permitteringen skulle gälla den andra personen. En person som innehar en tidsbunden tjänst kan emellertid permitteras om permitteringen baseras på produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker.

Blanketter finns här

Dagpenningskalkylator

Med dagpenningskalkylator kan du beräkna det uppskattade beloppet för din dagpenning.

Alterneringsledighet

Alterneringsledighet är ett frivilligt arrangemang varvid

  • arbetstagaren befrias från hans/hennes arbetsuppgifter under en bestämd tidsperiod, och
  • arbetsgivaren förbinder sig att anställa en arbetssökande under samma period enligt alterneringsavtal.

Alterneringsvikarien behöver inte tilldelas samma arbetsuppgifter som den person hade som gick på alterneringsledighet.

Som anställd är du berättigad till alterneringsledighet om din ordinarie arbetstid överstiger 75 % av den arbetstid som tillämpas för heltidsanställda inom ditt arbetsområde. Dessutom ska du uppfylla förhandsvillkoren för anställning och arbetshistoria.

Du kan fritt avtala om längd för alterneringsledighet tillsammans med din arbetsgivare. Alterneringsledighet kan fortlöpa utan avbrott under minst 90 kalenderdagar och inte överstiga 359 kalenderdagar. Alterneringsledighet kan också delas upp i delar på minst 90 dagars längd. Ett exempel på att dela upp alterneringsledighet i delar: alterneringsledighet på sju månader avtalas om att delas upp i två delar så att den första delen är tre månader och den andra delen är fyra månader. Denna uppdelning i delar skall avtalas om på förhand i alterneringsavtal före ledigheten börjar.

Du har också möjlighet att utöka den inititalt avtalade perioden om alterneringsledighet så länge du ingår ett avtal med din arbetsgivare beträffande denna förlängning minst två månader innan den redan överenskomna ledigheten upphör. Ett exempel på en förlängning är när en initialt fem månader lång alterneringsledighet utökas till sex månaders längd utan att det finns en enda dags ledighet emellan.

Alterneringsledighet skall tas ut i sin helhet inom två år från det att den började.

Du kan lägga upp din alterneringsledighet hur du vill. När din alterneringsledighet har avslutats har du rätt att återgå till ditt tidigare arbete. Om det inte är möjligt är din arbetsgivare skyldig att erbjuda dig arbetsuppgifter som motsvarar ditt tidigare arbete, och även om det inte är möjligt, är din arbetsgivare skyldig att erbjuda dig andra arbetsuppgifter som motsvarar ditt arbetsavtal.

Blanketter finns här

Läs mera på Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor eller Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr.