Tästä voit arvioida oman ansiopäivärahasi suuruuden.

Ansioon suhteutetun päivärahan perusteena oleva palkka määrätään vakiintuneena pidettävän palkan pohjalta välittömästi työttömyyttä edeltäneeltä ajalta vähintään 26:n työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon palkasta. Veronalaiset luontoisedut lasketaan osaksi vakiintunutta palkkaa.

Palkan suhteen edellytetään, että sen tulee olla tosiasiallisesti maksettua palkkaa. Jos olet hakenut palkkaturvaa, muista toimittaa kassalle palkkaturvahakemuksen jäljennös.

Mikäli ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on 01.01.2017 tai sen jälkeen:
Ansioon suhteutettua päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 400 täydeltä työttömyyspäivältä.

Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika on 300 päivää.

Enimmäisaika on 500 päivää niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleen viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Mikäli ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2016:
Ansioon suhteutettua päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahan ansio-osan maksaminen lyhenee kuitenkin 400 päivään, jos ansiopäivärahan saaja ei ole ollut työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista. Ansio-osan maksaminen lyhenee 400 päivään myös silloin, kun ansiopäivärahan saaja on 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttänyt palvelun. 


Maksupäiviä on enintään 5 kalenteriviikossa. Maksaminen ei kohdistu mihinkään kalenteripäiviin sellaisenaan, vaan on laskelmallinen suure etuuden määrän maksamiseksi.  Tämän vuoksi on aina ilmoitettava myös se, onko esimerkiksi työssä viikonloppuna.

Työttömyyskassa seuraa uuden 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymistä ja päivärahan taso tarkistetaan ehdon täyttyessä. Työssäoloehdon täyttymistä seurataan myös esimerkiksi osa-aikatyötä tai satunnaista työtä tehtäessä. Kaikki vähintään 18 työtuntia sisältävät kalenteriviikot kerryttävät työssäoloehtoa, mikäli muut edellytykset täyttyvät.

Päivärahan suuruus pysyy samana, kunnes uusi 26 kalenteriviikon pituinen työssäoloehto täyttyy. Ehdon on täytyttävä 28 kuukauden tarkastelujakson kuluessa. Jos tämä edellytys täyttyy ennen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täyttymistä, uudelleen laskettu päiväraha on (lapsikorotuksia ei huomioida) vähintään 80 % aikaisemmin maksetusta päivärahasta, vaikka se tulotietojen perusteella johtaisikin laskennallisesti päivärahan alenemiseen enemmän.

Jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jo täytyttyä, päiväraha lasketaan uudelleen kyseisten palkkatietojen mukaan, vaikka päiväraha alenisi yli 20 % aikaisemmin maksetusta.

Päivärahaa ei aina määritetä uudelleen

Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahakauden enimmäisaika (ensimmäinen maksupäivä) alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan (ensimmäisen maksupäivän) alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan kuluessa. Tällaisessa tapauksessa ei myöskään sovelleta uutta omavastuuta.

Jos henkilön työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on velvoitetyöllistetty, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen, ellei uusien palkkatietojen perusteella määritetty palkka ole aiemmin määritettyä palkkaa suurempi.

Jos henkilön työssäoloehto on niin, että hän on täyttänyt 58 vuotta viimeistään ko. työssäoloehdon täyttymispäivänä, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei silloinkaan määritetä uudelleen, ellei uusien palkkatietojen perusteella määritetty palkka ole aiemmin määritettyä palkkaa suurempi.