Jos hakija on lomautettu lyhennetylle työpäivälle (päivittäinen työaika on lyhennetty esimerkiksi 8 tunnista 5 tuntiin), maksettava ansiopäiväraha määrittyy samalla tavalla kuin osa-aikatyötä tai satunnaista työtä tekevällä.  

Mikäli sinulla on ansiotuloja sivutoimisesta yritystoiminnasta eikä palkkatyösuhteesta tai teet töitä laskutusosuuskunnan kautta, saat lisätietoja tästä

Ansiotulojen vaikutus päivärahaan
Kalenterikuukauden aikana on mahdollista ansaita 300 euroa ansiotuloa (brutto) ilman, että ko. kuukaudesta maksettu ansiopäiväraha pienenee. Tämän summan ylittävä ansiotulo-osa sovitellaan kuten ennenkin eli puolet ansiotulosta vähennetään päivärahasta. Huomaathan, että em. 300 euron suojaosaa ei sovelleta vuorottelukorvauksessa.

Huom: ajalle 1.6.-31.10.2020 kohdistuvien hakujaksojen osalta yllä mainittu 300 euron (brutto) suojaosuus on nostettu 500 euroon (brutto).

Esimerkki muiden edellytysten täyttyessä: normaali ansiopäivärahasi kuukaudessa on 1500 euroa. Ansaitset osa-aikatyössä kuukauden aikana 500 euroa. Tällöin em. kuukaudelta maksettava ansiopäiväraha on 1500 - 100 = 1400 euroa.

Huomaathan kuitenkin, että esimerkiksi kalenterikuukauden hakujakson aikana ansaittu bruttopalkka ja laskennallinen soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä enintään päivärahasi perusteena olevan kuukausipalkan verran, jotta soviteltua ansiopäivärahaa voidaan ko. ajalta maksaa.

Alla on lisätietoja sovitellun päivärahan piiriin kuuluvista töistä. Huomaathan, että työttömyysturvalaki edellyttää työnantajan voivan valvoa työaikaa. Tämän takia esimerkiksi osa-aikaiset provisiopalkkaiset työsuhteet voivat aiheuttaa sen, ettei sinulle voida maksaa ansiopäivärahaa ollenkaan.
 
Enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö 
Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan, jos työttömänä ollessa vastaanotat enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.

Työtulo sovitellaan tällöin hakemisjakson aikana. Yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö ei ole sovittelun piirissä. Jos hakemisjaksolla ei ole muuta työtä, päiväraha maksetaan kokonaan työttömiltä päiviltä täytenä. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön keston ajalta ei päivärahaa makseta. 
 
Toimita kassaan työnantajan allekirjoittama palkkatodistus (kts Lomakkeet-sivu) kaikista työttömyyden aikana tehdyistä töistä. Kassan on seurattava uuden työssäoloehdon täyttymistä ja tarvittaessa määrättävä päiväraha uudelleen uuden työssäoloehdon tultua täyteen, sekä aloitettava päivärahapäivien laskeminen alusta ja asetettava uusi omavastuuaika.

Toimita kassalle tiedot työsuhteessa noudatetusta työajasta, työtehtävästä sekä työsuhteen kestosta (esimerkiksi työsopimus ja työtodistus). Mikäli sinulla ei ole kirjallista työsopimusta, pyydä työnantajaa täyttämään selvitys työsuhteen ehdoista (kts Lomakkeet-sivu). Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa koko ajan.
  
Osa-aikatyö (ja satunnainen työ tai ”tarvittaessa töihin kutsuttava”)
Sinulla voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan osa-aikatyön keston ajalta.

Osa-aikaiseksi katsottava työ sovitellaan aina riippumatta työsuhteen kestosta. Osa-aikatyöksi katsotaan esimerkiksi alle kaksi viikkoa kestävä työ, jolloin työaikaa tarkastellaan työsuhteen keston ajan tai esimerkiksi kolme kuukautta kestävä työ, jolloin työaikaa tarkastellaan hakemisjakson (kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa) aikana ja jossa työaikaraja ei ylity.

Työaika ei osa-aikatyöksi katsottavassa työssä saa ylittää hakemisjaksolla 80 % työalalla sovellettavasta, työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta. Myyntialalla sovelletaan 40-viikkotyötunnin rajaa. Jos työaika ylittää laissa tarkoitetun rajan, ei kyseessä enää ole työtön henkilö, jonka vuoksi päivärahaa ei voida maksaa. Kaikki vähintään 18 työtuntia sisältävät kalenteriviikot kerryttävät työssäoloehtoa.
 
Toimita työsuhteen tiedot kassalle. Tiedoista tulisi ilmetä työn alkamisajankohta, työtehtävä sekä sovittu työaika. Mikäli sinulla ei ole kirjallista työsopimusta, pyydä työnantajaa täyttämään selvitys työsuhteen ehdoista (kts Lomakkeet-sivu). Jos sinut on osa-aikaistettu työsopimuslain nojalla toimita kassalle kopio työnantajan antamasta, osa-aikaistamista koskevasta asiakirjasta.

Jos palkanmaksujaksosi poikkeaa kalenterikuukaudesta osa-aikatyössä, ilmoita kassalle aina palkkajaksosi. Toimita hakemuksen mukana työnantajan antama palkkatodistus hakemisjakson aikana ansaitusta palkasta. Toimita kassan niin pyytäessä työnantajan antama erittely tehdystä työajasta hakemuksen mukana ("viikoittainen selvitys työssäolosta", kts Lomakkeet-sivu). Merkitse myös itse päivittäin tekemäsi työn määrä hakemukseen.

Osa-aikatyöstä maksettava lomakorvaus otetaan huomioon sovittelujakson soviteltavana tulona.

Sovitellut päivärahapäivät kuluttavat enimmäisaikaa täysiksi päivärahapäiviksi muutettuna. Esimerkiksi, jos soviteltuna päivärahana maksetaan 10 euroa päivässä täyden päivärahan ollessa 50 euroa päivässä, viisi soviteltua päivää vie enimmäisajasta yhden päivän.

Työttömyyskassa seuraa uuden 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymistä esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö saa kassalta soviteltua päivärahaa. Päivärahan taso tarkistetaan ehdon täyttyessä. Hakijan tulee toimittaa työttömyyskassalle tarvittavat palkkatodistukset (kts Lomakkeet-sivu).

Päivärahan suuruus pysyy samana, kunnes uusi 26 kalenteriviikon pituinen työssäoloehto täyttyy. Ehdon on täytyttävä 28 kuukauden tarkastelujakson kuluessa. Jos tämä edellytys täyttyy ennen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täyttymistä, uudelleen laskettu päiväraha on (lapsikorotuksia ei huomioida) vähintään 80 % aikaisemmin maksetusta päivärahasta, vaikka se tulotietojen perusteella johtaisikin laskennallisesti päivärahan alenemiseen enemmän.

Jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jo täytyttyä, päiväraha lasketaan uudelleen kyseisten palkkatietojen mukaan, vaikka päiväraha alenisi yli 20 % aikaisemmin maksetusta.

Tietyissä tilanteissa päivärahaa ei välttämättä määritetä uudelleen siitä huolimatta, että uusi työssäoloehto on täyttynyt. Tällaisista tilanteista löytyy lisätietoja kohdasta Suuruus ja kesto (sivun alaosa).