Kassan maksamien etuuksien verotus perustuu Verohallituksen vuosittain vahvistamaan päätökseen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä.
 
Päätös löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.vero.fi/fi-FI.  

Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen verotus
Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta täydestä tai korotetusta ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan, mutta kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena. Vaikka kassaan toimitetun palkkaverokortin tai palkkaa varten olevan portaikkoverokortin ennakonpidätysprosentti olisi siis vaikka 0 %, kassan on nostettava pidätysprosentti 25:een. 

Jos henkilö toimittaa kassalle alkuperäisen muutosverokortin, jonka verotoimisto on antanut etuuksia varten ("muutosverokortti etuutta varten"), pidätysprosenttia ei kuitenkaan koroteta, vaan kassa käyttää verottajan laskemaa ennakonpidätysprosenttia.

Ennakonpidätys toimitetaan 25 %:n suuruisena myös työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta suorituksista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää kohti.

Jos kassa ei ole saanut asiakkaastaan pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja verottajalta, eikä etuuden hakija esitä maksajalle verokorttia, kassa toimittaa ennakonpidätyksen erillisen taulukon perusteella. 

Liikkuvuusavustuksen verotus
Liikkuvuusavustuksesta pidätetään vero samalla tavalla kuin ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta.

Kassa saa verotiedot verottajalta
Kassa saa verotiedot verottajalta niiden jäsenten osalta, jotka olivat jäseniä silloin, kun tietoja verottajalta on pyydettävä. Verotietoja käytetään ainoastaan etuuksien maksamisessa ja ne haetaan verottajalta alkuvuodesta.

Tämän jälkeen liittyneistä uusista jäsenistä kassalla ei ole seuraavana vuonna verotietoja, vaan tällainen etuuden hakija, joka on oikeutettu etuuteen, toimittaa kassalle itse verokorttinsa. Ellei verokorttia toimita, kassa pidättää veron verottajan vahvistaman taulukon mukaisesti.