Yrittäjyys ja työttömyyskassan jäsenyys

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa (MMA Kassa) on ns. palkansaajakassa. Mikäli alat päätoimiseksi yrittäjäksi, voit olla palkansaajakassan jäsen enää maksimissaan 18 kuukauden ns. jälkisuoja-ajan. Tietyissä tilanteissa päätoimiseksi yrittäjäksi katsotaan myös ns. osaomistaja. Myös perheenjäsenen yritystoiminta saattaa vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteesi. Jos työskentelet perheenjäsenesi omistamassa yrityksessä, katsotaan sinut myös yrittäjäksi, vaikka et itse omistaisi yrityksestä osaakaan. Lisätietoja asiasta saat kohdasta Yrittäjämääritelmä.

Mikäli jäät yritystoiminnan aloittamishetkestä työttömäksi kyseisen 18 kuukauden jälkisuoja-ajan sisällä, sinulla saattaa olla oikeus saada MMA Kassasta ansiopäivärahaa, mikäli olet täyttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista työttömyyskassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon. Jos yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta, ei MMA Kassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, ennen kuin olet yritystoiminnan jälkeen täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon uudelleen. 

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyessäsi voit liittyä myös yrittäjille tarkoitetun työttömyyskassan jäseneksi. Yrittäjäkassaan liittymisen edellytyksenä on se, että harjoitettu yrittäjyys on laajuudeltaan olennaista eli lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL) työtulon määrän on oltava vähintään määritellyn rajan suuruinen (12 816 € vuonna 2019). Yrittäjäkassaan voi liittyä myös ns. osaomistaja, vaikka hän olisi työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti vakuutettu. Yrittäjäkassaan liittyminen tulee tehdä kuukauden sisällä siitä, kun olet eronnut MMA Kassasta, jotta jälkisuoja-aika säilyy voimassa. Lisätietoja yrittäjäkassan jäsenedellytyksistä saat sivustolta www.ayt.fi.

Jos olet liittynyt yrittäjäkassaan, voi myös yrittäjäkassa maksaa sinulle 18 kuukauden jälkisuoja-ajan sitä päivärahaa, mihin olisit ollut MMA Kassasta oikeutettu. Siinä vaiheessa, kun olet työskennellyt yrittäjäkassan jäsenyysaikana yrittäjänä vähintään 15 kuukautta, täyttyy yrittäjän työssäoloehto, jonka jälkeen yrittäjäkassa voi maksaa sinulle yrittäjän ansiopäivärahaa. Yrittäjän ansiopäivärahan suuruus perustuu YEL/MYEL-vakuutuksesi suuruuteen (tai TyEL:n alaisiin ansioihin, jos olet kyseisen lain mukaan vakuutettu esim. osaomistajana). 

Palkansaajan työssäoloehtoa ei voi kartuttaa yrittäjäkassan jäsenenä eikä yrittäjän työssäoloehtoa palkansaajakassan jäsenenä. Sen vuoksi on suositeltavaa liittyä yrittäjäkassaan jo yritystoiminnan alkuvaiheessa, jotta yrittäjän työssäoloehto lähtee kertymään samanaikaisesti 18 kuukauden jälkisuojan kanssa.  

On myös mahdollista, että työskentely ei tapahdu palkansaaja- eikä yrittäjäasemassa. Tällöin kyseessä katsotaan olevan niin sanottu oma työ. Omana työnä pidetään lähinnä vain sellaista työtä, jota ei tehdä ansaintatarkoituksessa (esim. omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat). Omassa työssä työllistyvä ei voi liittyä minkään kassan jäseneksi.   

Jos harjoitat palkkatyötä ja yritystoimintaa yhtä aikaa, tehdään rajanveto palkansaajan ja yrittäjän välillä yleensä sen mukaan, kumpaan pääasiallinen toimeentulosi perustuu. Jos pääasiallinen toimeentulosi perustuu toiselle tehtävästä työstä saatuun palkkaan, pidetään sinua palkansaajana, mutta jos pääasiallinen toimeentulosi perustuu yritystoiminnasta saatavaan tuloon, pidetään sinua yrittäjänä.

Yritystoimintaa harjoittavalle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi. Tällaisessa tilanteessa myöskään edellä mainittu 18 kuukauden aika ei kulu. Myös omassa työssä työllistyvälle voidaan maksaa ansiopäivärahaa, jos työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi. Oman työn tuloja ei kuitenkaan yleensä vähennetä ansiopäivärahasta, koska työ ei tapahdu ansaintatarkoituksessa. Lisätietoja saat kohdasta Sivutoiminen yritystoiminta