Omavastuuaika ("karenssi")
Omavastuuaika on 5 kokonaista työtöntä arkipäivää (ma-pe) tai vastaava aika tunneissa, mikäli omavastuu alkaa 01.01.2018 tai sen jälkeen.

Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aikaisintaan silloin, kun hakija on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä omavastuuaikaa vastaavan ajan enintään 8 perättäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviä voidaan laskea enintään viisi päivää kalenteriviikossa.  

Omavastuuaika asetetaan kerran kutakin enimmäisajan alkamista kohti (huom.: uusi enimmäisaika alkaa uudelleen aina, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy riippumatta siitä, onko edellinen enimmäisaika vielä täyttynyt).

Omavastuupäiviksi ei voida laskea päiviä, joilta henkilö ei ole oikeutettu päivärahaan työvoimapoliittisen karenssin vuoksi tai jos muutoin päivärahan saamisen yleiset edellytykset eivät täyty, kuten esimerkiksi "kultaisen kädenpuristuksen" tai muiden erorahaluonteisten korvauksien jaksotuksen aikana työsuhteen päättymisen jälkeen.

Omavastuuaika asetetaan aikaisintaan muun muassa edellä todettujen rajoitusten päättymisen jälkeen. Omavastuuaika ei ole sama asia kuin työvoimapoliittinen rangaistuskarenssi (esimerkiksi 90 päivän korvaukseton määräaika).

Osa-aikatyöstä maksettava lomakorvaus otetaan huomioon sovittelujakson soviteltavana tulona.
 
Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus 
Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella. Etuutena ei oteta huomioon työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta.

Taloudellinen etuus jaetaan työsuhteen päiväpalkalla, jonka kassa määrää palkkatodistuksen perusteella. Jaksotuspalkasta ei tehdä ns. TyEL-vähennystä.

Hyväksyttävästä syystä tapahtuva työmarkkinoilta poissaolo
Jos henkilö sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta on estynyt olemasta työmarkkinoilla, työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti, kuitenkin enintään seitsemän vuotta. Työssäoloehdon tarkastelujakso voi näin ollen olla käytännössä enintään 9 vuotta 4 kuukautta.

Jos olet ollut ollut poissa työmarkkinoilta ilman edellä mainittua syytä yli kuusi kuukautta, saatat menettää oikeutesi ansiopäivärahaan.

Kaikki koulutus tai omaehtoinen itsensä sivistäminen ei täytä hyväksyttävän syyn määritelmää. Koulutuksen tulee olla päätoimista ja pääsääntöisesti valmistaa ammattiin. Harrastusluonteinen opiskelu ei täytä määritelmää. Harrastusluonteista opiskelua voi harrastaa esimerkiksi kansalais- ja työväenopistoissa.

Jos saat työttömyyskassalta kielteisen päätöksen esimerkiksi erorahaluonteisen korvauksen jaksotuksen vuoksi, pidä työnhakusi voimassa myös jaksotusajan aikana. 
 
Yrittäjä
Jos olet ollut yrittäjänä tai et ole varma, katsooko työttömyysturvalaki sinut yrittäjäksi, lue tämä.  Palkansaajan työssäoloehto ei kerry yrittäjänä tehdystä työstä. 

Kun ryhdyt yrittäjäksi, sinun tulisi vakuuttaa itsesi ensisijassa yrittäjille tarkoitetussa työttömyyskassassa. Lisätietoja esimerkiksi osoitteesta www.ayt.fi (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa).