Peruspäiväraha ja ansioon suhteutetun päivärahan muodostuminen 
Ansioon suhteutettu päiväraha koostuu ansio-osasta ja peruspäivärahan (32,68 euroa vuonna 2016) suuruisesta perusosasta, sekä mahdollisesti maksettavista lapsikorotuksista. Päiväraha muodostuu siis vähintään kahdesta osasta, joista ansio-osan suuruus määräytyy aina yksilöllisesti.

Päivärahan suuruus riippuu siis vakuutuspalkasta eli siitä palkasta, mistä päiväraha määritetään.

Kokonaan työttömän päiväraha lapsikorotuksineen saa kuitenkin olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen, mutta se on kuitenkin vähintään mahdollisilla lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Lapsikorotukset ovat erillinen lisä työttömyyspäivärahassa. Sovitellulla päivärahalla on oma laskentasääntönsä.

Kassa laskee ja määrittää päivärahan työnantajan tai hänen edustajansa, yleensä palkanlaskijan, antaman ja allekirjoittaman palkkatodistuksen perusteella. Palkkatodistuksessa on oltava kaikki tarpeellinen tieto. Jos palkkatodistuksessa on mielestäsi virhe, on sinun toimitettava uusi korjattu palkkatodistus kassalle. Myös korjatun palkkatodistuksen antaa työnantaja tai hänen edustajansa.
 
Vuonna 2016 ansio-osan suuruus on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3078,00 euroa vuonna 2017), on ansio-osa ylimenevältä osalta 20 %.

Esimerkki ansiopäivärahan laskemisesta
Kuukausipalkka euroa                                                           2000,00
   - 4,64 %:lla alennettu kk-palkka (2000 x 0,9536)                   1907,20
   - päiväpalkka (1907,20/21,5)                                                   88,71
    - ansio-osa (0,45 x [88,71 - 32,40])                                        25,34
    - päiväraha (32,40 + 25,34)                                                    57,74

päiväraha kuukaudessa (x 21,5) =                                          1241,41
 
Löydät päivärahalaskurin esimerkiksi osoitteesta www.tyj.fi.

Oikeus korotettuun ansiopäivärahaan 
Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa kahdessa eri tilanteessa. 

Pitkän työhistorian perusteella enintään 30.06.2017 asti (vain, jos työsuhde on päättynyt viimeistään 31.12.2016): maksetaan enintään 90 arkipäivää, kun
•  hakijan työsopimus on irtisanottu yksipuolisesti työnantajan toimesta 
•  hakijalla on vähintään 20 vuoden työhistoria eläkevakuutettua työtä ja hän on ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 5 vuotta
•  hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Työssäoloaikaan rinnasteisena aikana voidaan ottaa huomioon esimerkiksi varusmiesaika tai hoitovapaa-aika. Enintään neljännes 20 vuoden ajasta voi olla rinnasteista aikaa.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös työnhakijalle, joka on irtisanonut työsopimuksensa työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaisesti lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös työnhakijalle, joka on jäänyt työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka hän on aloittanut hänet irtisanoneen työnantajan palveluksessa välittömästi edellisen työsuhteen päätyttyä.

Kassa saa työeläkerekisteriotteen Eläketurvakeskukselta työeläkerekisteritietojen tarkistamista varten. Voit itse tarkastella omia työeläketietojasi osoitteessa www.tyoelake.fi.


Työllistymistä edistävän palvelun perusteella: maksetaan enintään 200 arkipäivää, kun
•  hakija osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. 

Työllistymistä edistäviä palveluja mm. työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta. Lisätietoja työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta saa TE-toimistoista tai osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös em. palvelujen aikana. Tällaisissa tapauksissa päivärahaa maksetaan TE-toimiston asettamasta karenssista tai kassan asettamasta omavastuuajasta huolimatta.  

Korotettuna maksettavan ansiopäivärahan ansio-osa on 01.01.2017 alkaen 55 % päiväpalkan ja perusosan (32,40 €/pv vuonna 2017) erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3078,00 euroa vuonna 2017), ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta tällöin 25 %.

Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen, kuitenkin aina vähintään mahdollisilla lapsikorotuksilla korotetun perusosan suuruinen. Ansio-osan korotus ei vaikuta uuden enimmäisajalta maksettavan päivarahan perusteeseen 80 prosentin suojasäännöksen soveltamisen kautta.

Lapsikorotusten määrät vuonna 2017
Lapsikorotusten määrät ovat vuonna 2017 seuraavat: yhdestä alle 18-vuotiaasta huoltovelvollisesta lapsesta 5,23 euroa päivässä, kahdesta 7,68 euroa päivässä ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 euroa päivässä.

Kassa muuttaa indeksitarkistuksen vuoksi vuoden vaihteessa (tai silloin, kun tarkistus pitää tehdä) jo maksussa olevat korottuvat päivärahat uusia määriä vastaaviksi.