Aktiivimalli merkitsee sitä, että työttömän työnhakijan on tarkastelujakson eli 65 etuuden maksupäivän aikana täytettävä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voitaisiin maksaa etuutta ilman päivärahan pienentämistä seuraavat 65 tarkastelujakson maksupäivää. Tarkastelujakso alkaa, kun työttömälle maksetaan työttömyyspäivärahaa ensimmäistä kertaa. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Aktiivisuusedellytys täyttyy eikä päivärahaa leikata, jos 65 maksupäivän aikana

 • on työssä yhteensä 18 tuntia eli yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran
 • ansaitsee yritystoiminnassa vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (245,64 euroa vuonna 2019)
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Voit tarkistaa oman tarkastelujaksosi alkamispäivän eMMAssa (Tilannetiedot).

Työn tulee olla palkkatyötä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä maksettavan palkan on oltava vähintään 1 211 euroa/kk (vähintään 7,04 euroa/tunti). Kassa tarvitsee työtunteja sisältävän hakemuksen käsittelemiseksi aina työtä koskevat palkka- ja työsuhdetiedot.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta, ja niihin hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Rekrytointia tukeva toiminta on rekrytointikokeilua tai rekrytointikoulutusta, ja niistä sovitaan yhdessä TE-toimiston, työnantajan ja työttömän henkilön välillä.

Lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot voidaan tietyissä tilanteissa lukea aktivisuusedellytykseen. Sivutoimisten opintojen huomioimisen osalta aktiivisuuden tarkastelujakson päättymispäivän on oltava 31.12.2018 tai sen jälkeen. Lyhytkestoisten opintojen alkamispäivä voi puolestaan olla aikaisintaan 31.12.2018. Opinnot kannattaa ilmoittaa kassan lisäksi myös TE-toimistolle.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että. Yllä eriteltyjä eri työllistymistä tukevia toimia ei myöskään voida laskea keskenään yhteen.

Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan perusteella työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää.

Ilmoita hakemuksessa aina ne TE-toimiston järjestämien tai hyväksymien palveluiden nimet, joihin osallistut. Muista tarvittaessa merkitä myös palveluntuottajan nimi (keneltä TE-toimisto ostaa palvelun). Kassa saattaa joutua pyytämään hakijalta lisäselvityksiä (esimerkiksi kopion työllistymissuunnitelmasta tms.).  

Aktiivimallin laajennus 1.4.2019 alkaen
1.4.2019 voimaan tulleen muutoksen mukaan myös osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta voi kerryttää aktiivisuusedellytystä. Muutos vaikuttaa aktiivisuusseurantaan vain, jos meneillään oleva aktiivisuuden tarkastelujakso on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Jos aktiivisuusseurannan 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, esimerkiksi ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta vasta heinäkuussa, uuden tarkastelujakson alettua. Tällaisessa tapauksessa jäsenen osallistuminen toimintaan huhtikuussa ei siis estä ansiopäivärahan leikkaamista.   

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa ja siitä tulee toimittaa todistus työttömyyskassaan. Tarvittaessa löydät suomenkielisen todistuslomakkeen (Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan) ja ruotsinkielisen todistuslomakkeen (Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet) täältä

Työllistymistä tukevia kursseja ja toimintaa voi jatkossa etsiä myös Suomi.fi-palvelusta. Toiminnan varsinaiselta järjestäjältä kannattaa varmistaa, että palvelu täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot.

Kaaviokuvan aktiivisuusedellytyksen täyttämisestä 1.4.2019 alkaen löydät täältä.

Työttömyyskassat seuraavat aktiivisuutta
Työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela seuraavat tarkastelujaksoja, tutkivat aktiivisuutta ja antavat päätöksen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä tai täyttymättä jättämisestä. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä eli alentamattomana. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018. 

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Tietyissä tilanteissa tarkastelujakso alkaa alusta ja ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavat 65 maksupäivää:

 • työssäoloehdon täyttyessä
 • yli 2 viikkoa kestävän yhdenjaksoisen kokoaikatyön jälkeen
 • yli 2 viikkoa kestävän yhdenjaksoisen päätoimisen yrittäjyyden tai sitä vastaavan oman työn jälkeen
 • jos ansiopäivärahasi hylätään 80 %:n työaikarajan ylittymisen vuoksi
 • jos ansiopäivärahasi hylätään tulojen perusteella
 • jos sinulle on määrätty korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite. 

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

 • työnhakija on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
 • työnhakija työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • työnhakija saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • yhdenjaksoinen ansiopäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä. 

Aktiivimalli lomautetuilla
Jos sinut on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä (osan päivästä olet töissä ja osan lomautettuna): olet aktiivisuusseurannan piirissä.

Jos sinut on lomautettu kokonaan tai viikottaista työaikaa lyhentämällä (lomautus toteutetaan kokonaisina päivinä): aktiivimallin aktiivisuusedellytykset eivät koske alle 65 päivän yhdenjaksoisia lomautuksia. Olet aktiivisuusseurannan piirissä siis vasta, kun kun olet saanut ansiopäivärahaa yhdenjaksoisesti 64 maksupäivää.

Jos lomautus ei ole yhdenjaksoinen (käyt välillä töissä lomauttaneella työnantajallasi), 64 maksupäivän laskenta alkaa alusta aina, kun haet ansiopäivärahaa työjakson jälkeen.

Jos yhdenjaksoinen lomautus kestää niin kauan, että siirryt aktiivisuusseurannan piiriin, aktiivisuusedellytystä ei voi täyttää omalle, lomauttaneelle työnantajalle tehdyillä yksittäisillä kokonaisilla työpäivillä, koska niiden ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. 

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään
Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 01.01.2018 tai sen jälkeen.