Tulosta

 


Voit halutessasi tutustua myös Työttömyyskassojen yhteisjärjestön toimittamaan Työttömyyskassojen etuusoppaaseen (pdf-tiedosto).

Huom.: vuorotteluvapaata ja liikkuvuusavustusta koskevat ohjeet löytyvät kohdista Vuorottelu ja Liikkuvuusavustus.

Ensihakemukset
Voit toimittaa hakemuksen liitteineen kassaan postitse tai eAsioinnin eli eMMAn avulla. Pelkkien liitteiden lähettäminen ei aktivoi käsittelyä, mikäli niihin liittyvää hakemusta ei ole toimitettu jo aiemmin.

eMMAn kautta skannattuna liitteenä lähetetty hakemus ei aktivoi käsittelyä, joten täytä ja lähetä sähköinen hakemus aina eMMAn Hakemukset-välilehden kautta ja ainoastaan hakemuksen liiteasiakirjat Liitteet-välilehden kautta). Sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan.

Hakuohjeet
1. Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä, jotta työttömyyskassa saa tiedon oikeudestasi ansiopäivärahaan. 

2. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus takautuvasti vähintään 2 täydeltä kalenteriviikolta työttömyyskassalle (paperiversiona postitse tai eAsioinnin eli eMMAn kautta). Liitteiden toimittaminen kassaan ilman hakemusta ei käynnistä päivärahakäsittelyä. 

3. Täytä ansiopäivärahahakemuksen kaikki kohdat ja liitä mukaan

• työnantajan tai tämän edustajan (esim. palkanlaskijan) laatima ja allekirjoittama palkkatodistus välittömästi työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 26 palkalliselta kalenteriviikolta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä lomarahat ja -korvaukset, muut mahdollisesti maksetut korvaukset ja tulospalkkiot ansainta-aikoineen ja ansaintaperusteineen sekä myös palkattomat jaksot.

Mikäli työsuhde oli (tai lomautustapauksissa on edelleen) kokonaan tai osittain provisiopalkkainen, kassa saattaa tarvita lisäksi kopiot palkkalaskelmista samalta ajalta kuin palkkatodistuksen.  
  
• kopio irtisanomisilmoituksesta tai kopio irtisanoutumistodistuksesta tai lomautustilanteessa lomautusilmoituksesta

• kopio työsopimuksesta. Mikäli kirjallista työsopimusta ei ole, pyydä työnantajaa täyttämään Selvitys työsuhteen keskeisimmistä ehdoista –lomakkeen (voit tulostaa sen kohdasta Lomakkeet).

• jos työsuhteen päättymisestä tai päättämisestä on tehty erillinen sopimus, muista toimittaa kopio siitä kassalle

• kopio viimeisimmästä päätöksestä, jos saat sosiaalietuuksia (eläke, oma tai puolison kotihoidontuki tms.). Lisätietoja ansiopäivärahaan vaikuttavista sosiaalietuuksista ja eläkkeistä saat tästä)

• työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, mutta jos sinulla on portaikko- tai muutosverokortti, toimita siitä alkuperäinen versio kassaan

• mahdolliseen maataloustuloon liittyen kopio verotuspäätöksestä kokonaisuudessaan (viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotus)

• selvitys mahdollisesta yritys- ja sivutyötulosta – toimi kassan sinulle antaman ohjeen mukaan

• selvitys hakujakson aikaisista palkka- tai muista tuloista, jos sellaisia on.

Kassa joutuu joskus pyytämään hakijalta lisäselvityksiä. Toimita pyydetyt selvitykset mahdollisimman pian, sillä hakemuksen käsittelyä ei voi ennen jatkaa.

4. Muista hakea päivärahaasi ajoissa. Hakeminen vanhenee 3 kuukaudessa. Vanheneminen koskee myös jatkohakemusta ja lapsikorotusten hakemista. Etuutta ei voida maksaa sellaiselta ajalta, jonka osalta hakemus on vanhentunut. 

Jatkohakemukset
Mikäli olet ollut hakujakson aikana kokonaan työtön, tee hakemukset joko neljän täyden kalenteriviikon (ma-su) tai kokonaisen kalenterikuukauden ajalta ja merkitse jokaisen hakupäivän kohdalle "Työtön".

Mikäli olet ollut hakujakson aikana osa-aikatyössä (riippumatta siitä, onko työ jatkuvaa vai kertaluontoista, esimerkiksi aktiiviedellytyksen täyttämiseen liittyvää työtä), kassa tarvitsee hakujakson ajalta palkka- ja työsuhdetiedot. Löydät lisätietoja tästä.

Jos olet hakeutunut TE-toimiston kautta työllistymistä edistävään palveluun (omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta), pyydä TE-toimistoa lähettämään kassaan asiaa koskeva lausunto ja merkitse hakemukseen palvelun nimi ja osallistumispäivät.

Jos olet hakeutunut työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan, merkitse hakemukseen osallistumispäivät ja palvelun/toiminnan nimi sekä sen tarjoaman järjestön/yrityksen nimi. Kassa voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja.